ثبت نام

نظام نامه ایمنی درواحدهای صنعت نفت ، گاز،پالایش و پتروشیمی

۲۸۷۶۳۰۱۴_۱۵۳۶۲۲۵۶۸۶۵۴۴۹۵_۵۸۴۲۶۴۳۳۴۶۴۷۵۹۷۴۶۵۶_n
ب

نظام نامه ایمنی درواحدهای صنعت نفت ، گاز،پالایش و پتروشیمی با هدف صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی کشور به امضای دکترعلی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مهندس بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت رسید.

به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی از آنجاییکه صنایع نفت،گاز، پالایش وپتروشیمی به لحاظ پیچیدگی های فنی ، تجهیزات ، ماهیت فرایند ها، عملیات وجغرافیای عملیاتی همواره دارای مخاطرات وریسک های بالای مختص به خود بوده که مدیریت این ریسک ها مستلزم ایجاد استقرار، توسعه و بهبود سامانه های ایمنی است . بدیهی است چارچوب این سامانه ها ازطریق ضوابط شامل استانداردها، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل های ایمنی خاص تبیین می شود .لذا  به منظور صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی کشوردرسرزمین اصلی ، مناطق آزاد وویژه اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های قانونی وهم افزایی منابع و توسعه همکاری های مشترک بین دستگاهی درراستای ارتقاء سطح ایمنی صنعت، سیاست های اجرایی زیرجهت اجراابلاغ می گردد.

۱- واحدهای واگذارشده صنعت نفت به بخش غیردولتی مشمول قانون کار علاوه بررعایت قانون کارومقررات حفاظت فنی ملزم به رعایت الزامات ایمنی وزارت نفت است .

۲- واحدهای مذکوردربند۱به ویژه در مناطق متمرکزنظیرمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه ، جزیره خارک و …موظف به انجام برنامه های مدیریت ریسک وممیزی ادواری جهت کنترل میزان انطباق بامقررات حفاظت فنی والزامات ایمنی وزارت نفت وانجام اقدامات پیش گیرانه / اصلاحی لازم جهت رفع موارد انحراف و عدم انطباق می باشند .

۳- واحدهای مذکورموظف به ایجاد و تجهیزواحدهای بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE) و انجام اقدامات توانمند سازی شامل برنامه های آموزشی تخصصی وهمچنین تدوین برنامه های عملیاتی وتامین تجهیزات ، ملزومات وناوگان مورد نیازجهت واکنش درشرایط اضطراری ومدیریت بحران براساس الزامات ایمنی وزارت نفت هستند .

۴- جذب و به کارگیری مسئول ایمنی واجد شرایط به موجب آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی ( مصوبه ۳۱/۱/۹۴) شورای عالی حفاظت فنی با همکاری وزارت نفت با بهره گیری ازظرفیت ماده ۲ آیین نامه درکارگاه های مورد نیاز تاکید می گردد.

۵- کارفرمایان حوزه نفت،گازوپتروشیمی موظفند درزمان عقد قراداد با پیمانکاران ، تایید صلاحیت ایمنی امورپیمانکاری وحسب مورد برای تامین کنندگان نیروی انسانی وارائه دهندگان خدمات پشتیبانی، تایید صلاحیت مربوطه که توسط وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی صادر می گردد را از پیمانکاران مذکور اخذنمایند . همچنین رعایت الزامات (HSE) پیمانکاران وزارت نفت در ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان الزامی است .

۶- نیازسنجی وتدوین برنامه های آموزشی برای جامعه هدف (کارگران،کارفرمایان ، پیمانکاران) و برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارشناسان مرتبط با استفاده از ظرفیت های آموزشی هردودستگاه باهمکاری مشترک اقدام گردد.

۷- کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان دودستگاه درسطح ستاد به منظور تنظیم سازوکارهای اجرایی لازم ، ارزیابی ادواری تحقق مقاد آن و سایربرنامه های راهبردی تشکیل و هر شش ماه گزارش را به وزرا ارائه نمایند .

۸- به منظور حصول اطمینان ازحسن اجرای قانون کارومقررات حفاظت فنی والزامات ایمنی وزارت نفت، واحدهای بازرسی کاروزارت تعاون،کارروفاه اجتماعی ( با همکاری وزارت نفت) از واحدهابازرسی نموده و درصورت مشاهده هرگونه موارد ناایمن/ عدم انطباق / تخلف، اقدام بازدارنده لازم نظیرتوقف فعالیت های خطرناک، اعمال جرایم و مجازات ها برحسب قوانین وشیوه های مرتبط انجام خواهد شد .

نظام نامه ایمنی درواحدهای صنعت نفت ، گاز،پالایش و پتروشیمی

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور | Iranian HSE NGO

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.